SushiSu (Ankara)

Mesa Plaza No. 50
Çayyolu
Ankara

Tel. No.: + 90 312 241 89 39