National Golf Club (Antalya)

Belek Turizm Merkezi
07500 Serik, Antalya

Tel. No.: +90 242 725 46 20